KAKO DELUJE

Organizacijska struktura, kultura in delovni procesi podjetij, organizacij in zavodov,  ki se zavedajo pomena vključevanja načela enakosti spolov, delujejo:

network

Možnosti usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih

Organizacija se zaveda, da je življenje zaposlenih več kot zgolj njihov čas preživet na delovnem mestu in temu primerno prilagaja delovne procese.

certificate

Regulirana ali neobstoječa plačna vrzel

Potrjuje, da vodstvo organizacije ceni in primerno nagrajuje delo zaposlenih ne glede na njihov spol ter s tem transparentno stremi k uresničevanju načela enakega plačila za enako delo oziroma za delo enake vrednosti.

balance

Uravnoteženost po spolu na vseh ravneh organizacije

Mešane ekipe omogočajo vključevanje različnih percepcij in pogledov na problem, s čimer uspešno ustvarjajo trajnostno-vzdržne rešitve za najširši možni krog potrošnikov.

united

Inkluzivna organizacijska kultura

Krepitev organizacijske kulture ne krepi zgolj ugleda organizacije, temveč s spodbujanjem pozitivnih vrednot ključno prispeva k dobremu počutju zaposlenih na delovnem mestu

Možnosti
network

Možnosti usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih

Organizacija se zaveda, da je življenje zaposlenih več kot zgolj njihov čas preživet na delovnem mestu in temu primerno prilagaja delovne procese.

Regulacija
certificate

Regulirana ali neobstoječa plačna vrzel

Potrjuje, da vodstvo organizacije ceni in primerno nagrajuje delo zaposlenih ne glede na njihov spol ter s tem transparentno stremi k uresničevanju načela enakega plačila za enako delo oziroma za delo enake vrednosti.

Uravnoteženost
balance

Uravnoteženost po spolu na vseh ravneh organizacije

Mešane ekipe omogočajo vključevanje različnih percepcij in pogledov na problem, s čimer uspešno ustvarjajo trajnostno-vzdržne rešitve za najširši možni krog potrošnikov.

Inkluziva
united

Inkluzivna organizacijska kultura

Krepitev organizacijske kulture ne krepi zgolj ugleda organizacije, temveč s spodbujanjem pozitivnih vrednot ključno prispeva k dobremu počutju zaposlenih na delovnem mestu

Te odlike odločilno vplivajo na:

Boljša optimizacija človeških virov

Ne samo, da je organizacija s širšim bazenom zaposlovanja sposobna privabljati in uspešno zadrževati strateško najboljši kader, prav tako enakost spolov na delovnem mestu olajšuje splošno organizacijsko prilagodljivost, saj v vsakem trenutku ponuja več različnih profilov in s tem različna gledišča.

Dobro počutje zaposlenih na delovnem mestu​

Odsotnost spolnih stereotipov in pričakovanj do usklajenosti z družbeno pripisanimi spolnimi vlogami posameznikov in posameznic zaposlenim omogoča svobodno delovno okolje, v katerem se lahko počutijo udobno. To pa ne vpliva zgolj na njihovo produktivnost, temveč je dobro počutje zaposlenih tudi sredstvo za zmanjševanje izgub zaradi bolniške odsotnosti in morebitnih odlivov zaradi fluktuacije delovne sile. ​

Večja učinkovitost delovnih procesov

Po spolu raznoliki zaposleni so vir večje inovativnosti in ustvarjalnosti, kar dolgoročno potencialno nudi tudi možnosti odpiranja novih trgov. Heterogenost skupin poleg fleksibilnosti vpliva tudi na sposobnost na napredek in posledično boljši ekonomski izid.

Ker se meritve znotraj podjetij oziroma organizacij opravljajo na individualni ravni, so seveda prilagojene tako velikosti kakor tudi panogi, v kateri organizacija deluje in trenutnemu kontekstu na trgu dela. Vsekakor se v procesu pridobivanja certifikata spodbuja nadaljnji razvoj že obstoječih pozitivnih praks podjetja oziroma organizacije

PROCES
Stopnje certifikata

Vsako podjetje oziroma organizacija, ki želi pridobiti certifikat, se poda na pot trostopenjskega izziva, v okviru katerega se iz subjekta, ki si želi spremembe, prelevi v subjekt, ki lahko služi kot pozitivni zgled za spreminjanje drugih in celo družbe.

Ta stopnja obsega začetno fazo, v kateri se podjetje oziroma organizacija odloči za pridobitev certifikata. S tem namenom se opravi obširen revizijski postopek organizacijske strukture, organizacijske kulture in delovnih procesov podjetja oziroma organizacije skozi prizmo spola. S pomočjo analize odgovorov in rezultatov, pridobljenih na osnovi izvedenih anket z zaposlenimi ter poglobljenimi intervjuji z vodstvom, Inštitut za proučevanje enakosti spolov s pomočjo strokovnjakov in strokovnjakinj pripravi individualizirano zbirko ukrepov za učinkovito vključevanje načela enakosti spolov v delovnja podjetja oziroma organizacije. ​

Podjetje oziroma organizacija v svoje delovanje vključi predlagane ukrepe. Za potrebe učinkovitega in uspešnega vključevanja Inštitut za proučevanje enakosti spolov poskrbi za izvedbo usposabljanja vodstvenih kadrov ter izobraževanja zaposlenih na temo enakosti spolov ter za predstavitev ukrepov v podjetju oziroma organizaciji. S tem prične podjetje oziroma organizacija aktivno delati na pozitivni spremembi notranjih procesov v prid enakosti spolov pri zaposlovanju in na delovnem mestu, kar posledično vodi v večjo učinkovitost poslovanja. ​

Podjetje oziroma organizacija svoje aktivnosti na področju enakosti spolov komunicira navzven in s tem postane primer dobre prakse. Z rednimi izobraževanji, usposabljanji in obnovo certifikata si vidno prizadeva za inkluzivno organizacijsko kulturo, boljšo optimizacijo človeških virov in dobro počutje svojih zaposlenih, kar rezultira v večjem ugledu slednje. Inštitut za proučevanje enakosti spolov podjetjem in organizacijam s certifikatom priskrbi tudi platformo za izmenjavo izkušenj na področju vključevanja enakosti spolov prijaznih ukrepov v svoje delovanje. ​

Postopek pridobitve

OCENA

Ocena obstoječega stanja v podjetju oziroma organizaciji obsega pregled obstoječih delovnih procesov, organizacijske strukture, ankete z zaposlenimi (ki omogočajo uvid v trenutno organizacijsko kulturo podjetja oziroma organizacije), poglobljen intervju z vodstvom in poizvedbo o morebitnih že uveljavljenih dobrih praksah.

Ukrepi

Na osnovi pridobljenih informacij strokovni sodelavci in sodelavke Inštituta za proučevanje enakosti spolov izvedejo obširno analizo stanja in na podlagi slednje predlagajo individualiziran sklop ukrepov za področje enakosti spolov za vsako posamezno podjetje oziroma organizacijo.

GemaBadgeNew

Izobraževanje in usposabljanje

Glede na predlagane ukrepe se pripravita izobraževanje za zaposlene in usposabljanje za vodstvo po meri. V sklopu slednjih se, poleg predstavitve posameznih ukrepov in razlogov zanje, udeleženci in udeleženke spoznajo tudi z informativnimi gradivi za posamezne aspekte enakosti spolov pri zaposlovanju in na delovnem mestu.

CErtifikat

Ko podjetje oziroma organizacija uspešno implementira predlagane ukrepe v svoje interne pravne akte ter zaključi z nadaljnjimi meritvami plačne vrzeli, prejme certifikat. Slednjega je potrebno obnavljati vsaki dve leti, saj se s tem zagotovita kontinuiteta in kredibilnost skrbi podjetja oziroma organizacije za družbeno odgovorno vedenje na področju enakosti spolov.

KOMUNICIRANJE

Po prejemu certifikata lahko podjetje oziroma organizacija prične komunicirati o slednjem tako navznoter (s svojimi zaposlenimi) kakor tudi navzven, s širšo javnostjo. To pa ne prispeva zgolj k njenemu ugledu med potrošniki, temveč v veliki meri omogoča zaposlovanje in dolgoročno zadrževanje najboljših kadrov.

Redna obnova

Ob redni obnovi certifikata, ki je potrebna vsaki dve leti, Inštitut za proučevanje enakosti spolov poskrbi za vse ponovne potrebne meritve. Sicer v celotnem obdobju med prejemom in obnovo certifikata slednji skrbi za kontinuirano obveščanje in izobraževanje zaposlenih in vodstva o vseh morebitnih zakonodajnih spremembah v Sloveniji, zakonodajnih trendih na ravni Evropske unije in globalnih smernicah na področju družbene odgovornosti podjetij.

Kdo nas podpira

Organizacije in združenja ki nas podpirajo

Kdo nas podpira

Organizacije in združenja ki nas podpirajo