PREDNOSTI CERTIFIKATA

Prednosti, ki jih GEMA ponuja zaposlenim imetnikom certifikata.

Prednosti

Kaj vašemu podjetju prinaša pridobljen certifikat?

Raziskave kažejo, da imajo podjetja in organizacije, ki dosegajo najvišje rezultate na področju enakosti spolov kar 15 odstotkov več možnosti za višje finančne donose. Enakost spolov znotraj podjetja ali organizacije izboljša zadovoljstvo pri delu. Kar 96 odstotkov žensk, ki poročajo o enakosti spolov na delovnem mestu, prav tako poročajo o najvišji stopnji zadovoljstva na delovnem mestu. Prepričanje, da vodstvo podpira enakost spolov prav tako prispeva k večjemu zadovoljstvu na delovnem mestu.

Nepristransko zaposlovanje

Situacijsko testiranje, v katerem so bili delodajalcem predloženi enaki življenjepisi, vendar podpisani s strani oseb različnega spola, je pokazalo, da delodajalci (četudi nenamerno) še zmeraj dajo prednost moškim. V študiji Univerze Yale je sodelovalo 127 znanstvenikov ter
znanstvenic, ki so v različnih disciplinah prejeli prošnjo za oceno kandidata za položaj vodje laboratorija. Ocenjevalci so prejeli identične življenjepise, navkljub temu pa so za vodstveni položaj pogosteje zaposlili in tudi ponudili večje izhodiščno plačilo Johnu, kot Jennifer. Ženski prosilki za službo je bilo v povprečju ponujena letna plača $26,507, medtem, ko je bila moškemu prosilcu z identičnim življenjepisom ponujena začetna letna plača v višini $30,238, torej gre za plačno vrzel v višini 15 odstotkov.

Vodja študije Corinne A. Moss-Racusin je s tem eksperimentom pokazala tudi, da spol v resnici ne vpliva na našo pristranskost – tako (moški) ocenjevalci, kot (ženske) ocenjevalke so bolje ocenili moški življenjepis, navkljub temu, da je bil le ta identičen ženskemu.
Pristranskost je nenamerna in nezavedna, nastane zaradi razširjenih družbenih stereotipov in ni zavestna. Če so nas včasih skrbeli le zaposlitveni intervjuji, sedaj vemo, da se problem začne že pri oddaji življenjepisov. Temu pravimo nezavedna pristranost – gre za pojavni proces, ki se na podlagi spolnih stereotipov, vzgajanja v družbeno pripisane spolne vloge, spoznanj in izkušenj posameznikov
in posameznic izgrajuje v naši podzavesti, s čimer zmore v določenih kontekstih nositi nezaželene posledice za družbo in njene pripadnike in pripadnice. Na podlagi spolnih stereotipov izgrajena nezavedna pristranost lahko namreč pomembno prispeva k
zaposlitvenim možnostim posameznikov in posameznic.

Sistem mentorstva

Definiran s strani Kathy Kram (1985) je sistem mentorstva opredeljen kot razmerje med starejšim in izkušenejšim mentorjem ter mlajšim in manj izkušenim varovancem s ciljem pomoči pri razvoju kariere varovanca. Sistem mentorstva tako ženskim kot moškim zaposlenim v podjetjih in organizacijah omogoča priučitev tihega znanja, ki je ključno za učinkovito postopanje znotraj organizacijske strukture posamezne organizacije. Ker ljudje na delovnem mestu težimo k mentorskim razmerjem, ki odražajo nas same in
zaradi večje prisotnosti moških na vodilnih položajih, pa so še posebej ženske zaposlene v slabšem položaju glede dostopa do strokovnjakov in vodilnih na svojem področju na visoki ravni. Raziskave kažejo tudi, da je napredovanje varovanca ali varovanke hitrejše, če ima mentor ali mentorica visoko mesto v organizacijski strukturi. Tako mentorskih odnosov ne smemo prepuščati naključju, saj so lahko strateškega pomena pri doseganju ciljev organizacije, povezanih z raznolikostjo bazena talentov, zadrževanjem talentov v podjetju in načrtovanjem nasledstva podjetja. Toda tudi formalni programi mentorstva morajo biti natančno oblikovani in nadzorovani.

Objektivno napredovanje

Raziskave so pokazale, da moški večkrat aktivno zaprosijo za povišico ali napredovanje. Ženska karierna pot je zato, zaradi manjše proaktivnosti na tem področju (ki pa je dokazano posledica družbenih pričakovanj, ki jih ženske oblikujejo tekom socializacije), z ne-objektivnim napredovanjem znatno otežena. Emilio Castilla in Stephen Bernard, znanstvenika Univerze MIT in Univerze v Indiani sta že leta 2011 izvedla študijo, s katero sta preverila meritokratsko nagrajevanje bonusov na uspešnost znotraj podjetij in organizacij. Udeležencem študije so predstavili lažno podjetje ServiceOne, v poskusu pa so morali oceniti zaposlene (višji bonus so morali dodeliti tistemu ali tisti, ki je k podjetju prispeval več). V povprečju so moški dobili bonus, ki je bil kar za 50 dolarjev večji od bonusa, dodeljenega ženskim zaposlenim z identičnimi zaslugami.

Enako plačilo za enako delo

V Sloveniji še zmeraj obstaja 8 % spolna plačna vrzel v prid moškim. Ta je velikokrat posledica strukturnih neenakosti (in vsekakor ni ne v interesu delodajalcev, niti zaposlenih), vendar pa jo je mogoče spremljati in s primernimi ukrepi tudi uspešno odpraviti.

Fleksibilni načini dela

Fleksibilni načini dela omogočajo usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, kar povečuje produktivnost zaposlenih in njihovo motivacijo za delo. Raziskave kažejo, da fleksibilni načini dela seveda ne morejo biti uvedeni ter izvedeni v vakumu, temveč morajo nastati v okviru konsenza med zaposlenimi ter vodstvom, kar lahko vključuje ukrepe kot so npr. fleksibilnost lokacije dela, ur dela in vzorcev dela. Rezultati dela so tisti, ki spodbudijo motivacijo zaposlenih, hkrati pa fleksibilnost zopet izboljša zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu saj omogoča več nadzora nad obveznostmi iz zasebnega in poslovnega življenja.

Nadlegovanje in spolno nadlegovanje na delovnem mestu

Globalne raziskave kažejo, da ženske v 60 % izkušajo kakršnekoli oblike nezaželene seksualne pozornosti na delovnem mestu (vključno s seksističnimi komentarji), od tega jih 90 % nikdar ne vloži prijave, 75 % pa se niti ne potoži svojim sodelavkam in sodelavcem. Nadlegovanje in spolno nadlegovanje na delovnem mestu prav tako ni neznanka moškim.

Eliminacija spolnih stereotipov

Spolni stereotipi predstavljajo posplošene značilnosti in neutemeljeno pripisane značilnosti ženskam in moškim, ki so odraz dojemanja oseb posameznega spola ter njihovih družbenih vlog. Oblikujejo se s posplošenim sklepanjem o vedenju, sposobnostih, osebnih značilnostih in interesih drugih oseb le na podlagi spola, čeprav niti vse ženske niti vsi moški ne ustrezajo tovrstnim pripisom. Problem enakosti spolov pa je prav to – da izgrajene stereotipe pričnemo uporabljati za več kot to, kar dejansko so: impulz, poenostavljen vpliv, ki smo ga izgradili v otroštvu z opazovanjem sveta okoli sebe in ki temelji na zgoraj omenjenem trenutnem razmerju moči med spoloma. Stereotip, da se dekleta slabo odrežejo na področju matematike, tako na primer privede do mišljenja, da obstaja prirojena razlika med ženskami in moškimi, ki je vzrok tega neskladja. V resnici pa so deklice za matematiko enako sposobne kot dečki – le da mi živimo v kulturi, ki dekletom večinoma dopusti razmišljati o tem, da je matematika težka, dečki so pod večjim pritiskom, da se na tem področju izkažejo. T. i.  ‘stereotipna grožnja’, ki so jo znanstveniki že dodobra raziskali, pa pripelje do tega, da kadar slišimo, da v nečem ne bi smeli (oziroma nam ni treba) biti dobri, pogosto tudi res nismo. Številne študije kažejo, da so se študentke na testih odrezale slabše, kadar jim je bilo rečeno, da so moški pri tem običajno boljši. Kadar so testirancem povedali, da so moški in ženske pri tem testu enako uspešni, so bili rezultati testa izenačeni.

Spolni stereotipu se najbolj jasno kažejo pri izbirah žensk in moških – izbirah izobraževalnih smeri, posledično kariernih poti in deljenju skrbstvenih obveznosti v krogu družine. Takšne izbire seveda vplivajo na zaposlovanje znotraj podjetij in organizacij, saj pripeljejo do segregacije pri izbiri poklicev (npr. manj žensk v naravoslovnih znanostih, manj moških v skrbstvenih poklicih). Hkrati na proces dela vpliva na prepričanje, da imajo moški in ženske izključujoče karakterne značilnosti (npr. moški so bolj neodvisni pri delu, medtem ko ženske
raje sodelujejo), kar slabo vpliva na dodelitev vlog v timskem delu in na organizacijsko strukturo podjetja ali organizacije. Nenazadnje pa so spolni stereotipi lahko aplicirani tudi na zaposlovalni proces ter projicirani na spol prijavljenega za delovno mesto in tako ustvarjajo vhodno oviro za določena delovna mesta, o čemer govorimo že zgoraj.

Certifikat GEMA v podjetje oziroma organizacijo vpelje procese, ki vplivajo na razumevanje spolnih stereotipov, naše lastne nezavedne pristranosti, hkrati pa tudi na sam proces zaposlovanja skozi implementacijo novih ukrepov za izboljšanje zadovoljstva zaposlenih pri delu.

Začnite s postopkom pridobitve danes!